جامعه شناسی خودمانی یک کتاب فوق العاده

اخیرا کتابی با عنوان ((جامعه شناسی خودمانی)) تالیف حسن نراقی به دستم رسیده که  

مطالعه آن را به همه دوستان توصیه می کنم.این کتاب خیلی صریح و بی پرده و در عین حال  

بسیارساده و روان به بررسی علل عقب ماندگی جامعه ما و نقد عادات ناپسند ما ایرانی ها  

می پردازد.   

این کتاب از سال ۸۰ تا ۸۸ بیست و دوبار تجدید چاپ شده است.   

لینکهای مرتبط: 

 

ناشر: نشر اختران  

معرفی در کتاب نامه 

        گزیده کتاب 

توصیه می کنم در اولین فرصت آن را تهیه و مطالعه کنید.